top of page

הוראת השעה בנושא קופות גמל - משיכת יתרות נמוכות  

 

משרד האוצר יזם מהלך שמאפשר לבעל חשבונות קטנים בקופת גמל, שסך היתרה בהם ביום 31.12.2012 לא עלתה על 7,000 ₪ למשוך את כספו בפטור מלא ממס, וזאת כהוראת שעה למשך כשנה. לענין כספי פיצויים, משיכתם תתאפשר בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בדין. חשוב להדגיש – מהלך זה אינו רלבנטי לבעלי חשבונות קטנים בקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות!

 

 

 

להלן התנאים לביצוע משיכה של חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה :

 

 

  1. קיים חשבון אחד או יותר בקופת גמל שבניהול כלל (תמר/כלל גמל מסלולית/כלל דגש איתן/ רוטשילד/ שקמה/כלל מושלם תגמולים/כלל דגש חזק/גפן/אשכולות/כלל גמל קופת תגמולים/כלל דגש ישראל/מיטבית/ענבר/תואר/בר)* וקיימת בו צבירת כספי תגמולים ו/או פיצויים.

  2. סכום הצבירה של כל החשבונות של העמית בקופת הגמל, אינו עולה על 7,000 ש"ח (פיצויים + תגמולים + תגמולי עצמאי) נכון לתאריך 31.12.2012.

  3. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים החל מיום 01.01.2012 ואילך.

  4. לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים (כולל איחוד/פיצול חשבונות) מיום 01.01.2013 ואילך.

  5. משיכת הסכום העומד לרשות העמית תתבצע בסכום חד פעמי.

  6. בקשות משיכה ניתן להגיש עד ליום 31.03.2015

 

בהתקיים כל התנאים הנ"ל, ניתן יהיה למשוך את היתרה הצבורה, ללא ניכוי מס והכל בהתאם לקבוע בהוראת השעה.

הודעתך התקבלה בהצלחה

יש לך שאלה ?

שלח אלינו ונשמח לענות

הנחיות למשיכת כספים מחברות נבחרות

bottom of page