top of page

ריסק זמני בקרן פנסיה 

קרן הפנסיה מעניקה כיסויים ביטוחיים כגון נכות , סיעוד ושארים .הכיסויים בתוקף כל עוד מבצעים הפקדות שוטפות , כאשר ההפקדות נעצרות הריסק הזמני שומר על הכיסויים לתקופה מסיימת , מהו הריסק הזמני וממה צריך להיזהר 

Working from Home

ריסק זמני אטומטי :

כאשר אין הפקדות מכל סיבה שהיא הכיסוי הביטוחי נשמר בקרן הפנסיה לתקופה של 5 חודשים , מנגנון זה נועד להבטיח שמירה על זכויות במקרים כמו אי הפקדות מבחינה טכנית , החלפת מקום עבודה , איחור המעסיק בהפקדות שוטפות וכו' . בתקופת הריסק האטומטי הכיסוי הביטוחי נשמר כפי שהיה בעת ההקפדה האחרונה שבוצעה בפועל . 

ריסק זמני יזום:

לאחר תקופת הריסק הזמני האטומטי , ניתן לשמור על הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה לתקופה של 19 חודשים נוספים , אך הפעם העמית נדרש להודיע לקרן הפנסיה על רצונו להמשיך את הריסק וידווח לקרן הפנסיה כיצד הוא מעוניין לשלם את הריסק הזמני , ניתן לשלם דרך הוראת קבע או מיתרת הצבירה בקרן . 

הפסקת את עובדתך ? דווח מיד !

במידה והפסקת את עבודתך , צור קשר עם חברת הביטוח ושלח בקשה לשמירת ריסק זמני מראש ,לא כדאי לסמוך על הריסק האוטומטי שכן לא תמיד תדע מתי בדיוק הוא מסתיים.

יצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום) חלקי ? אתה חצי מבוטח!

הבעיה עם חל"ת חלקי ,שהסטטוס לא מוגדר בתקנות כחצי ריסק מאחר וכל עוד יש הפקדות אזי קרן פנסיה פעילה ולכן אם יש חצי הפקדות אז יש ביטוח רק על חלק מהשכר שהופקד , האוצר לא נתן דעתו על העניין ולכן אין פתרון לכך . ולכן נוצר מצב אבסורד שלעיתים כדאי לעובד לצאת לחל"ת מלא ולקבל דמי אבטלה וכך הוא יקבל 70% שכר במקום 50%% ( מביטוח לאומי ) , ויהיה מבוטח בקרן הפנסיה על 100% שכר במקום 50% . 

האם אפשר לבצע הפקדות באופן עצמאי ?

ההפקדות באופן עצמאי ע"י שכיר שיצא לחל"ת ניתן לבצע כאמור עבור שמירת הריסק ,כמו כן ניתן לבצע הפקדות באופן עצמאי גם עבור החיסכון אך הפעולה לא ת​קנה לעובד כיסוי לנכות על מלוא השכר במידה ויצא לחל"ת חלקי .

האם ניתן לרכוש ביטוח נכות באופן פרטי ?

עפ"י הנחיות משרד האוצר , מובטל לא יכול לרכוש כיסוי לקצבת נכות , אך ניתן לבצע רכישה לכיסוי לביטוח חיים ותאונות אישיות 

שכחת לבקש ריסק זמני בזמן ?

במידה וחלפו 5 חודשים ולא ביקשת ריסק זמני יזום , לא תהיה מבוטח בתקופה שבא הסתיים הריסק הזמני האוטומטי , במידה ותחדש הפקדות תוך 12 חודשים מיום שבו הופסקו התשלומים לקרן הפנסיה , תוכל לחזור להיות מבוטח בקרן הפנסיה כפי שהיה במועד הפסקת ההפקדות.

לאחר 12 חודשים , תאלץ למלא טופס הצטרפות חדש , הצהרת בריאות ותקופת אכשרה חדשים .

 

 

יש לכם שאלות ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

תודה שנרשמת

נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי החברה למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת החברה. ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או תקנון המוצר הרלוונטי. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לגל שיא פיננסים עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו.

bottom of page