top of page

חיסכון ארוך טווח

במדינת ישראל יש מגוון סוגים של תוכניות חיסכון פניוסניות .

המטרה העיקרית של תוכניות החיסכון היא שכל חוסך יוכל להגיע לגיל פרישה עם קצבה גבוה ככל שניתן .

מאחר ותוכניות אלה נהנות מהטבות מס גבוהות מאוד החוסך יוכל להגיע עם יותר כסף בקופה יותר מכל אפיק חיסכון אחר

גל עתיד פנסיה חדשה ופנסיה ותיקה
קרן פנסיה
ישנן 3 סוגים של קרנות פנסיה

קרן פנסיה חדשה - הקרן קיימת משנת 1995 , העובד השכיר והעצמאי יפריש תשלום חודשי כל חייו על לגיל הפרישה .

בגיל הפרישה יקבל פנסיה חודשית לפי חישוב של יתרת הקרן חלקי מקדם ההמרה ערב פרישתו לפנסיה .

בקרן זו יש ביטוח שארים , נכות וסיעוד .

קרן פנסיה ותיקה - קרנות אלה נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים בשנת 1995 . בגיל הפרישה יקבל העובד פנסיה חודשית לפי

חישוב של מספר שנות חברות כפול 2% בשנה ( סך החישוב לא יותר מ 70%  ) כפול השכר המבוטח .

גם בקרן זו יש ביטוח נכות ושארים

קרן פנסיה תקצבית - קרן פנסיה מיוחד למגזר הציבורי , בקרן זו העובד מפריש כ 2% בחודש . בגיל הפרישה יקבל העובד פנסיה

לפי שיעור של 2% בשנה כפול מספר שנות החברות ( אך לא יותר מ 70% במצטבר ) כפול השכר המבוטח .

גם בקרן זו יש ביטוח לנכות ושארים .

ביטוח מנהלים

 

תוכנית חיסכון לגיל פרישה , העובד העצמאי והשכיר יפריש תשלומים עד לגיל הפרישה .

בגיל הפרישה יקבל פנסיה חודשית לפי חישוב של היתרה הצבורה בעת פרישתו חלקי מקדם

ההמרה הנקבע בעת הצטרפותו לתוכנית .

לתוכנית זו ניתן להוסיף ביטוחים כגון ביטוח חיים , אובדן כושר עבודה וכו'

משנת 2014 לא ניתן לשווק תוכנית זו עם מקדם המרה מובטח אלא עם מקדמים הדומים

לאלה של קרן פנסיה חדשה

גל עתיד קופות גמל
קופת גמל

 

קופת גמל הינה אפיק חיסכון ארוך טווח ללא מרכיב ביטוח .

הפרשות לקופת גמל מזכות בהטבות מס והכסף הנצבר בקופת הגמל פטור ממס רווח הון .

משנת 2008 כל ההפרשות לקופת גמל לא ניתנות למשיכה חד פעמית והכסף מיועד לקצבה בלבד.

לעמות זאת כספים לפני שנת 2008 ניתנים למשיכה אחרי גיל 60 או אחרי 15 שנות ותק ובהתאם לתנאי הקופה

גל עתיד קרן השתלמות
קרן השתלמות
 

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון לטווח בינוני .

הפרשות לקרן השתלמות מזכות בהטבות מס לעצמאיים וכן הכסף הנצבר פטור ממס רווח הון עד לתקרה הקבועה בחוק

את הכסף הנצבר בקרן השתלמות ניתן למשיכה כבר אחרי 6 שנות ותק או 3 שנות ותק במידה והחוסך הגיע לגיל פרישה .

יש תנאי נוסף המזכה במשיכת הכספים והוא יציאה להשתלמות במקום העבודה .​

גל שיא פתרונות ביטוח פנסיוני

bottom of page