top of page

פנסיה חובה לעצמאים

בתאריך ה 1.1.2017 נכנס לתוקף חוק פנסה חובה לעצמאים ואלה עיקרי החוק :
חובה של עצמאי להפקיד לקופ"ג לקצבה (קופ"ג לחסכון / ביטוח מנהלים / קרן פנסיה)
 עצמאי יוכל לממש חלק מהכספים שנצברו לו במקרה של סגירת העסק בדומה לכספי פיצויים של שכיר
 שינוי במדרגות ביטוח לאומי החלות על עצמאיים מה שיוריד את נטל תשלומי ביטוח לאומי –מעצמאיים בעלי הכנסות נמוכות

כמה צריך להפריש לפנסיה 

מעבר לעובדה שזה חובה , זה גם משלם : 

הטבות מס בקרן השתלמות:

מי שמפקיד לקרן השתלמות יהנה מהוצאה מוכרת של 4.5% על מלא

ההפקדה .בניגוד למה שהיה מקובל שה 2.5% הראשונים לא מוכרים להוצאה

 

הטבות מס הפרשות לפנסיה :

שכיר שלא מפקיד לביטוח אובדן כושר עבודה יתווסף עוד 0.5% נקודת זיכוי

כך שיוכל לקבל 16.5% הכרה במס במקום 16% עד היום.

הקטנת שיעורי ביטוח לאומי לבעלי שכר נמוך :

שיעור ההפרשה לביטוח לאומי ירד ל 2.87% עד לשכר של 5,679 במקום 6.72% עד היום.

דוגמא 1 :

עצמאי מרוויח 6000 ש"ח לחודש -

הפקדה חודשית לפנסי החובה = 510 ש"ח ( 6120 ש"ח לשנה)

תשלום לביטוח לאומי לאחר החוק = 204 ש"ח  ( חיסכון של 2556 ש"ח )

הטבת מס בגין הפקדה לפנסיה  = 1620 ש"ח 

סיכום : הפקיד בפועל 6,120 ש"ח 

           קיבל מביטוח לאומי -(2556) ש"ח 

           קיבל ממס הכנסה -   (1620) ש"ח 

                                         (4176)

שילם נטו 6120-4176=1944

כלומר המדינה אומרת לעצמאי : תפקיד 6120 תקבל בחזרה 4176 

מה קורה במצב של אבטלה ?

עצמאי במצב אבטלה יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב החיסכון 1 העצמאי יוכל לבחור אם למשוך את הכספים כהכנסה חייבת או למשוך אותם בפטור ממס על חשבון הפטור במועד משיכת הקצבה 1 שר האוצר יקבע בתקנות את המועדים והתנאים בהם עמית עצמאי יהיה רשאי למשוך מהסכום שהופקד לאבטלה 1 המשיכה תותנה בתנאים שיקבעו בתקנות, וכן בכך ש:
1.העמית הפקיד עבור שנתיים לפחות מתוך 9 שנות המס האחרונות או שנתיים לפחות מתוך ארבע שקדמו למועד תחילת החוק ( 1.1.2017)
2.סכום המשיכה מוגבל בתקרה המתפרסמת מדי שנה ( 12,200 בשנת 2017 )

מי לא חייב בהפקדה?
1. עצמאי שמלאו לו 55 שנים ב 1.1.2017
2. עצמאי שבתום שנת המס מתקיים לגביו אחד מאלה:
א. טרם מלאו לו 21 שנים
ב. הגיע לגיל פרישה מוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה (גיל 60)
ג. טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק

 

*עצמאי שפטור מחובת הפקדה ויחליט להפקיד כספים זכאי בהטבות מס לפי החוק

ואם בכל זאת לא אפקיד מה הקנס ?

500 ש"ח וללא הטבות ביטוח לאומי ומס הכנסה כפי שפורט לעיל

 

 

 כמה להפקיד ?  איזה מוצר פנסיוני לבחור ?

השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם 

Success! Message received.

bottom of page